Μέθαι καὶ φαρμακεία (Drunkenness And Sorcery)

from by VOIDCRAEFT

/

lyrics

Μέθαι καὶ φαρμακεία
DRUNKENNES AND SORCERY
Inspiration: New Testament (Matthew 5:18, 7:9, 19:12, 24:6; Luke 1:42, 8:29, 11:11-12, 11:50; John 5:24, 16:20, 16:33, 19:7; Acts 10:10; Romans 4:14; 1 Corinthians 3:13; Galatians 2:21, 5:19-21; Philippians 2:10; 2 Thessalonians 1:8; 1 Timothy 6:7; 2 Timothy 2:17; James 1:27, 4:4; 2 Peter 1:12, 2:17, 2:22)

Ἠλαύνομην ἀπὸ τοῦ λαοῦ
Εἰς τὰς ἐρήμους
Ὅπου ἐγένετο
Ἐπ’ ἐμαυτὸν ἔκστασις

I was driven by people into the wilds
Where I fell into a trance

Ἐν πυρὶ φλογός
Ἀποκαλύπτεται

Ὅτι δεῖ με ἄσπιλον
Ἐμαυτὸν τηρῆσαί

Ἀπὸ τοῦ κόσμου
Ἀπὸ τοῦ αἵματος

Καίτοιγε δωρεάν
Ὀφείλω ἀποθανεῖν

In flaming fire it is revealed
That I must keep myself unstained by the world, by the blood
Although I am bound to die for nothing

Οὐδὲν γάρ
Εἰσηνέγκας
Εἰς τὸν κόσμον

Ὁ ζόφος
Τοῦ σκότους
Ἐμοὶ τετήρηται

For I brought nothing into the world
Blackest darkness is reserved for me

Μεταβήσω ἐκ τῆς ζωῆς
Εἰς τὸν θάνατον

I will pass from life to death

Ἀμήν

Amen

Ἡ φιλία τοῦ κόσμου
Ἔχθρα τοῦ κενοῦ ἐστίν

Ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
Πᾶν γόνυ κάμψῃ

Μέθαι, φαρμακεία
Ἀκαθαρσία

Ἡ διδαχή μου
Ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει

Friendship with the world is enmity against the void
At its name every knee should bow
Drunkenness, sorcery, impurity
My teaching will spread like gangrene

Τὸ αἷμα
Τὸ ἐκκεχυμένον
Ἀπὸ καταβολῆς

Κόσμου
Ὁ δυνάμενος
Πίνειν πινέτω

The blood shed since the foundation of the world
Let him who is able to drink it drink

Μεταβέβηκα ἐκ τῆς ζωῆς
Εἰς τὸν θάνατον

I have passed from life to death

Ἀμήν

Amen

Ἄνθρωπος
Ἐπιστρέψας
Ἐπὶ τὸ ἴδιον
Ἐξέραμα

A man turns back to his own vomit
-
Ὁ ἄνθρωπος
-
Ἐκεῖνος
-
Ἐγώ
-
Εἰμί

I am that man

Ἀντὶ ἰχθύος
Ὄφιν ἐπιδώσω σοι

Καὶ ἀντὶ ἄρτου
Λίθον ἐπιδώσω σοι

Instead of a fish I will give you a snake
And instead of bread I will give you a stone

Ἀμήν
Λέγω ὑμῖν
Εὐλογημένος
Ὁ καρπὸς τοῦ κενοῦ

Truly I tell you
Blessed is the fruit of the void

Κλαύσω καὶ θρηνήσω
Λυπηθήσομαι
Ὁ δὲ κόσμος
Χαρήσεται

Ἐγὼ νενίκηκα
Τὸν κόσμον
Καὶ νενίκηκα
Τοὺς ἀνθρώπους

I will weep and mourn, I will have pain but the world will rejoice
I have overcome the world and I have overcome mankind

Ἀμήν

Amen

credits

from Ἕβελ, released February 5, 2016

tags

license

all rights reserved

about

I, Voidhanger Records Italy

Obscure, unique, and uncompromising visions from the Metal Underground.

contact / help

Contact I, Voidhanger Records

Streaming and
Download help

Redeem code