Περὶ ὀστέων νεκρῶν (On The Bones Of The Dead)

from by VOIDCRAEFT

/

lyrics

Περὶ ὀστέων νεκρῶν
ON THE BONES OF THE DEAD
Inspiration: New Testament (Matthew 18:7, 24:21; Acts 2:19, 26:25; Romans 1:29; James 1:11; 2 Peter 3:10; Revelation 4:8, 20:11, 21:4)

Ὁ ἥλιος
Ἀνέτειλεν
Σὺν τῷ καύσωνι
Καὶ ἐξήρανεν
Τὸν χόρτον

Τὸ ἄνθος αὐτοῦ
Ἐξέπεσεν
Ἡ εὐπρέπεια
Τοῦ προσώπου αὐτοῦ
Ἀπώλετο

The sun rises with its scorching heat and withers the field
Its flower falls, its beauty perishes

Οὐαί
Τῷ κόσμῳ

Γέμει
Ὀστέων

Νεκρῶν
Καὶ πάσης
-
Ἀκαθαρσίας

Woe to the world
It is full of the bones of the dead and everything unclean

Ἀμήν

Amen

Οἱ οὐρανοί
Ῥοιζηδόν
Παρελεύσονται
Στοιχεῖα
Λυθήσεται

Ἅγιον
Τὸ κενόν
Τὸ ἦν
Καὶ τὸ ὢν
Καὶ τὸ ἐρχόμενος

The heavens will pass away with a loud noise, the elements will be dissolved
Holy, holy is the void that was and is and is to come

Ἀμήν

Amen

Ἐμοί ἔστιν
Ἡ πάλη
Πρὸς σάρκα μου
Καὶ αἷμα μου

My struggle is against my flesh and my blood

Οὐ
Μαίνομαι
Εἶδον

Τὸ κενόν
Οὗ ἀπό
Τοῦ προσώπου

Ἔφυγεν
Ἡ γῆ
Καὶ ὁ οὐρανός

Καὶ τόπος
Οὐχ εὑρέθη
Αὐτοῖς

I am not insane
I saw the void
The earth and the heaven fled from its presence, and no place was found for them

Ἀπ’ ἀρχῆς
Κόσμου
Ἕως ἐσχάτου
Τῶν χρόνων

Since the beginning of the world
Until the end of the ages

Πόνος
Καὶ αἷμα
Καὶ μῖσος
Καὶ πῦρ

Pain and blood and hatred and fire

Καὶ κακίᾳ
Καὶ φόνου

And malice
And murder

Ἀμήν

Amen

credits

from Ἕβελ, released February 5, 2016

tags

license

all rights reserved

about

I, Voidhanger Records Italy

Obscure, unique, and uncompromising visions from the Metal Underground.

contact / help

Contact I, Voidhanger Records

Streaming and
Download help

Redeem code