Οὐθέν εἰμι (I Am Nothing)

from by VOIDCRAEFT

/

lyrics

Οὐθέν εἰμι
I AM NOTHING
Inspiration: New Testament (Matthew 24:29; John 17:14; Acts 1:18, 2:17, 20:26; Romans 7:25, 3:13-17; 1 Corinthians 13:2)

Οὐθέν εἰμι
Καὶ οὐθὲν ἔσομαι

I am nothing and I will be nothing

Ὁ ἥλιος
Σκοτισθήσεται
Ἡ σελήνη οὐ δώσει
Τὸ φέγγος αὐτῆς

Οἱ ἀστέρες πεσοῦνται
Ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν
Σαλευθήσονται

The sun will be darkened
The moon will not give its light

The stars will fall from the heaven
The powers of the heavens will be shaken

Tῇ σαρκὶ δουλεύω
Νόμῳ ἁμαρτίας

With the flesh I serve the law of sin

Τάφος ἀνεῳγμένος
Ὁ λάρυγξ μου
Ταῖς γλώσσῃ μου
Ἐδολιοῦσα

Ἰὸς ἀσπίδων
Ὑπὸ τὰ χείλη μου
Τὸ στόμα μου ἀρᾶς
Καὶ πικρίας γέμει

My tongue practices deceit
My throat is an open grave

The poison of vipers is on my lips
My mouth is full of cursing and bitterness

Καθαρός εἰμι
Ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων

I am innocent from the blood of all

Σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία
Ἐν ταῖς ὁδοῖς μου
Ἔστιν φόβος ἀπέναντι
Τῶν ὀφθαλμῶν μου

Ruin and misery mark my ways
There is fear before my eyes

Πρηνὴς γενόμενος
Ἐλάκησα μέσος

Καὶ ἐξεχύθην
Πάντα τὰ σπλάγχνα

Ἐκχεῶ
Ἀπὸ τοῦ πνεύματος μου

Ἐπὶ πᾶσαν σάρκα
Ἐπὶ τὸν κόσμον

Having fallen headlong, I burst asunder in the midst and all my intestines gushed forth
I will pour out my spirit on all flesh, on the world

Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ
Ἐκ τοῦ κόσμου
Οὐθέν εἰμι
Καὶ οὐθὲν ἔσομαι

I am not of the world
I am nothing and I will be nothing

Ἀμήν

Amen

credits

from Ἕβελ, released February 5, 2016

tags

license

all rights reserved

about

I, Voidhanger Records Italy

Obscure, unique, and uncompromising visions from the Metal Underground.

contact / help

Contact I, Voidhanger Records

Streaming and
Download help

Redeem code